Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  צו למניעת הטרדה מאיימת

  (84)

  לייעוץ מיידי 24/7
  חייגו 054-6762373

  מהו צו הגנה / צו הרחקה / צו למניעת הטרדה מאיימת, למי הוא מיודע, כיצד ניתן להוציא, לכמה זמן הצו תקף ועוד

  איומים ופגיעה בשלוות חייו של אדם וניסיונות להלך עליו אימים, מהווים עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, המכונן הגנה מפני מעשים המוגדרים בו כמטרידים באמצעות צו; צו המאפשר להפסיק את המעשים המטרידים בדרך שבה ייאסר על המטריד לקיים עם מבקש הצו אינטראקציה ולהתקרב למקום מגוריו או עבודתו – באמצעות צו הרחקה, וכן לבטל את רישיון המטריד להחזיק בנשק ולשוב על מעשיו המטרידים. כדי לקבל מידע נוסף על צו למניעת הטרדה מאיימת, יש לפנות אל משרד עו"ד אלון שליכטר.

  צו למניעת הטרדה מאיימת – מהי הטרדה מאיימת?

  סעיף 2 לחוק מגדיר התנהגויות המהוות הטרדה מאיימת כדלקמן:

  (1) בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו ומעשיו של אדם או פגיעה בפרטיותו בכל דרך;

  (2) נקיטת איומים לפגיעה בו או במאיים עצמו;

  (3) יצירת קשר בע"פ, בכתב או בכל אמצעי אחר;

  (4) פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה.

  כיצד להגיש את הבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת?

  עו"ד פלילי המנוסה בבקשות לצו מניעת הטרדה מאיימת יבחן את הנסיבות והראיות בהתאם להגדרת החוק וישקף עבור המבקש את סיכויי בקשתו להתקבל. ככל שאלה מקימות עילה למתן הצו, יגבש עורך הדין בקשה מנומקת המבססת את הצורך בו ונתמכת בתצהיר מבקשו לאימות העובדות המפורטות בבקשה בצירוף אסמכתאות ויגישה בבית משפט השלום. במעמד הדיון בבקשה יידרש המבקש לתאר את הטעמים לבקשתו וגם כאן, נדרשת הכנה והדרכה מקצועית של עו"ד פלילי. ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה במעמד צד אחד, קרי, מבלי שהמטרידן יהיה נוכח באולם, יינתן צו זמני למשך 7 ימים ובתוך כך יתקיים דיון נוסף במעמד המבקש והמטרידן – כאשר בית המשפט ישמע את הצדדים ועורכי דינם, ויהא מוסמך לתת צו למשך 6 חודשים, וכן לשנותו או לבטלו כליל. ללמדך, שמדובר בהליכים משפטיים מורכבים המשלבים גם חקירה של מבקש הצו ומשום כך קיימת חשיבות קריטית לייצוג ע"י עו"ד פלילי המנוסה בהגנה מפני הטרדה מאיימת, בין היתר כדי להימנע מדחיית הבקשה והשתת הוצאות בגין הגשתה. משרד עו"ד אלון שליכטר ייצג במסירות רבים עד כה, בבקשות לצו מניעת הטרדה מאיימת שנתקבלו עד כדי הסרת האיומים וההטרדה.

  צו הגנה

  המדובר במקרים של שישנו חשש לאלימות בתוך המשפחה, בין אם המדובר באלימות פיזית ו/או ביצוע עבירות מין או כליאה שלא כדין, בו המבקש/ת רוצים להרחיק את בן המשפחה, ועל כן הם מקבלים צו הגנה ובן המשפחה המורחק מקבל צו הרחקה.

  הקריטריונים לקבלת צו הגנה:

  על פי סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:

  (1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;

  (2) התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

  (3) התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;

  כיצד מגן עליי צו ההגנה?

  על פי סעיף 2(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים:

  (1) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;

  (2) להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;

  (3) לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;

  (4) צו הגנה יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.

  לכמה זמן תקף צו ההגנה?

  תקופת הצו לא תעלה על שלושה חדשים, יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חדשים ובמקרים מיוחדים עד לתקופה כוללת של שנה.

  היכן מגישים בקשה למתן צו הגנה?

  את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש בכל בית משפט לענייני משפחה, בית משפט שלום או בית דין דתי. כאשר הנפגע הוא קטין מתחת לגיל 18, ניתן להגיש את הבקשה בבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

  הדיון בבקשה למתן צו הגנה

  הדיון יתקיים בבית המשפט בבקשה לצו יעשה בנוכחות הצד הנפגע בלבד, ולאחר 7 ימים יתקיים דיון נוסף בנוכחות שני הצדדים (הפוגע והנפגע).

  בבקשה ידון שופט תורן, יש לקחת בחשבון כי הכניסה אליו תיעשה בין הדיונים ויכולה להיות המתנה ארוכה.

  צו נגד הטרדה מאיימת

  סעיף 2 לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, מגדיר כי הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו.

  כמו כן, הטרדה מאיימת יכול שתהא גם אחד מאלה:

  (1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

  (2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

  (3) ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

  (4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

  (5) בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

  הקריטריונים לקבלת הצו:

  ככלל, נסיבות הנותנות בסיס סביר לבית המשפט להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

  כיצד מגן עליי הצו?

  בית המשפט רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים הבאים:

  (1) להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;

  (2) לאיים על הנפגע;

  (3) לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;

  (4) ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;

  (5) להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;

  (6) לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;

  לכמה זמן תקף הצו?

  תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים, בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו מעת לעת, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

  היכן מגישים בקשה למתן הצו?

  את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש בכל בית משפט שלום או בית משפט לענייני משפחה (כאשר הפגוע הוא בן משפחה) כאשר הנפגע הוא קטין מתחת לגיל 18, ניתן להגיש את הבקשה בבית המשפט לנוער.

  הדיון בבקשה למתן הצו

  הדיון יתקיים בבית המשפט בבקשה לצו יעשה בנוכחות הצד הנפגע בלבד, ולאחר 7 ימים יתקיים דיון נוסף בנוכחות שני הצדדים (הפוגע והנפגע).

  בבקשה ידון שופט תורן, יש לקחת בחשבון כי הכניסה אליו תיעשה בין הדיונים ויכולה להיות המתנה ארוכה.

  לסיכום,

  טרם הגשת בקשה לאחד מסוגי הצווים מומלצת הסתייעות בעו"ד וזאת על מנת להעריך את הסיכויים בקבלת הצו, שכן, במידה ובית המשפט יקבע שהבקשה בעלת אופי נקמני ולמעשה בקשת סרק, יכול הוא לקבוע שתשלמו פיצויים לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע.

  לייעוץ מיידי 24/7
  חייגו 054-6762373


  האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

  שאלות ותשובות

  ככלל, במידה ואכן המדובר באדם המציג את עצמו כשוטר ומבקש מכם לסור אל תחנת המשטרה, אכן המדובר בהזמנה לחקירה. ניתן להתקשר אל תחנת המשטרה בעצמכם על מנת לוודא שאכן כך הדבר.

  ברוב המקרים אינך יודע באיזה סטאטוס אתה מוזמן למשטרה, כלומר האם אתה נחקר כחשוד תחת אזהרה או בחקירה למתן עדות ("עד"). הרגע בו תדע שאתה חשוד בביצוע של עבירה, הוא כאשר החוקר יאמר לך כי אתה חשוד בעבירה ויזהיר אותך שאינך חייב לומר שום דבר וכן את האפשרות להיוועץ בעורך דין לפני החקירה.

  החוקרים בתחנה מיומנים ומטרתם היא אחת – שהחשוד יודה בביצוע העבירה. לכן, לרוב הם נוקטים בתחבולות חקירה מגוונות הכוללות, שימוש בהבטחות, איומים במעצר קרובים ופרסום השם שלך ברבים, מדובבים, הקלטות וכדו'.

  כמו כן, ישנה חשיבות רבה לגרסה אותה אתה מוסר לחוקר, שכן היא בעלת משמעות מכרעת לניהול ההליכים כנגדך, הגם אם המדובר לשיטתך או לשיטת החוקר, במקרה "קל ערך", מומלץ לממש את זכות היוועצות בעורך דין לפני החקירה.

  במידה ואכן אדם קרוב אליכם נעצר, ככלל הוא יובא בפני שופט מעצרים בבית המשפט באזור בו הוא נחקר, וזאת תוך 24 שעות מרגע מעצרו.

  על מנת להרחיב את הידע בעניין זה ניתן לקרוא את המאמר: חקירה פלילית | חקירה במשטרה | חקירה באזהרה

  לאחר חקירה במשטרה, בחשד לביצוע עבירה, ייפתח לכם תיק חקירה, אשר יופיע ברישומי המשטרה וכן יופיע בתדפיס רישום הפלילי שלכם ('תעודת יושר'), בקטגורית מב"ד (ממתין לבירור דין).

  בשלב זה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מהתחום הפלילי, על מנת לבחון אפשרות להגשת בקשה לסגירת התיק וזאת בטרם הגשת כתב האישום ו/או סגירת התיק כנגדם אף בעילות של 'חוסר עניין לציבור' או 'חוסר בראיות', אשר למרבה הצער משאירות כתם בתדפיס רישום הפלילי שלכם. על מנת להרחיב את הידע בעניין זה ניתן לקרוא את המאמר: סגירת תיק פלילי: מה עושים לאחר חקירה במשטרה?

  על אף שישנה תחושה בציבור בישראל כי משטרת ישראל נוהגת בסלחנות כלפי משתמשים במריחואנה או בחשיש, מוגשים לא אחת כתבי אישום בגין החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית.

  יחד עם זאת, לא אחת על פי הפסיקה בישראל, בוטלו מספר רב של כתבי אישום בגין החזקה ושימוש בסמים גם כאשר היה מדובר בכמויות מעבר לצריכה העצמית, וגם שהמדובר בסמים מסוג קוקאין, LSD וכדו', וזאת בעיקר בשל אי חוקיות החיפוש שבה נקטה המשטרה.

  לכן, במידה ונתפסת עם סמים לצריכה עצמית או שלא לצריכה עצמית, יש להיוועץ בעורך דין מהתחום הפלילי, אשר שולט ברזי המשפט הפלילי, על מנת שייבחן את התיק לעומקו.

  על מנת להרחיב את הידע בעניין זה ניתן לקרוא את המאמר: נתפסתי עם מריחואנה – מדריך ל"משתמש"

  האיסור הפלילי על פי חוק העונשין, הינה החזקתו, כלומר, ככלל עצם שימוש או החזקת סכין מחוץ לבית או חצרים הינה עבירה פלילית.

  בתי המשפט מתייחסים בחומרה רבה לעבירה מסוג זה ואף ניתן לראות כי גם המחוקק הביע את דעתו בעניין זה, בכך שדין מחזיק סכין שלא כדין הינו מאסר עד 5 שנים.

  יחד עם זאת, ישנם מקרים כי גם החזקת סכין מחוץ לבית או החצרים נחשבה להחזקה כשרה, ועל כן לא מהווה עבירה פלילית, ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו.

  כמו כן, בתי המשפט ביטלו כתבי אישום בעבירה זו, בעיקר מהטעמים של חיפוש לא חוקי ומחדלי חקירה חמורים אשר מהווים פגיעה ביסודות ההליך ההוגן.

  על כן, מומלץ להיוועץ בעורך דין מהתחום הפלילי באם המדובר בחקירה פלילית, כתב אישום או "עסקאות" עם התביעה טרם ביצוע כל פעולה.

  על מנת להרחיב את הידע בעניין זה ניתן לקרוא את המאמר: נאשם זוכה מעבירה של החזקת סכין

  על פי הפסיקה הנוהגת, "שיכור" נחשב מי שנמצא לו באוויר נשוף 290, יש לשים לב, נהגים צעירים (מתחת לגיל 24) נחשבים שיכורים, ברף נמוך הרבה יותר.

  פקודת התעבורה קובעת עונש מינימום של פסילת רישיון וזאת למשך שנתיים למי שהורשע בעבירה זו.

  לכן, במידה ויש בידך הזמנה לדין על נהיגה בשכרות, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין על מנת שיוכל לעבור על חומר הראיות, להיפגש עם התביעה ולהוביל להסדר מקל ("עסקת טיעון") ו/או זיכוי מהעבירה.

  על מנת להרחיב את הידע בעניין זה ניתן לקרוא את המאמר: כך תתמודדו עם אישום על נהיגה בשכרות

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו

   

  צו למניעת הטרדה מאיימת חוק

  איומים ופגיעה בשלוות חייו של אדם וניסיונות להלך עליו אימים, מהווים עבירה פלילית לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, המכונן הגנה מפני מעשים המוגדרים בו כמטרידים באמצעות צו; צו המאפשר להפסיק את המעשים המטרידים בדרך שבה ייאסר על המטריד לקיים עם מבקש הצו אינטראקציה ולהתקרב למקום מגוריו או עבודתו – באמצעות צו הרחקה, וכן לבטל את רישיון המטריד להחזיק בנשק ולשוב על מעשיו המטרידים. כדי לקבל מידע נוסף על צו למניעת הטרדה מאיימת, יש לפנות אל משרד עו"ד אלון שליכטר.

  צו למניעת הטרדה מאיימת – מהי הטרדה מאיימת?

  סעיף 2 לחוק מגדיר התנהגויות המהוות הטרדה מאיימת כדלקמן:

  (1) בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו ומעשיו של אדם או פגיעה בפרטיותו בכל דרך;

  (2) נקיטת איומים לפגיעה בו או במאיים עצמו;

  (3) יצירת קשר בע"פ, בכתב או בכל אמצעי אחר;

  (4) פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה.

  בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת

  עו"ד פלילי המנוסה בבקשות לצו מניעת הטרדה מאיימת יבחן את הנסיבות והראיות בהתאם להגדרת החוק וישקף עבור המבקש את סיכויי בקשתו להתקבל. ככל שאלה מקימות עילה למתן הצו, יגבש עורך הדין בקשה מנומקת המבססת את הצורך בו ונתמכת בתצהיר מבקשו לאימות העובדות המפורטות בבקשה בצירוף אסמכתאות ויגישה בבית משפט השלום. במעמד הדיון בבקשה יידרש המבקש לתאר את הטעמים לבקשתו וגם כאן, נדרשת הכנה והדרכה מקצועית של עו"ד פלילי.

  ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה במעמד צד אחד, קרי, מבלי שהמטרידן יהיה נוכח באולם, יינתן צו זמני למשך 7 ימים ובתוך כך יתקיים דיון נוסף במעמד המבקש והמטרידן – כאשר בית המשפט ישמע את הצדדים ועורכי דינם, ויהא מוסמך לתת צו למשך 6 חודשים, וכן לשנותו או לבטלו כליל. ללמדך, שמדובר בהליכים משפטיים מורכבים המשלבים גם חקירה של מבקש הצו ומשום כך קיימת חשיבות קריטית לייצוג ע"י עו"ד פלילי המנוסה בהגנה מפני הטרדה מאיימת, בין היתר כדי להימנע מדחיית הבקשה והשתת הוצאות בגין הגשתה.

  משרד עו"ד אלון שליכטר ייצג במסירות רבים עד כה, בבקשות לצו מניעת הטרדה מאיימת שנתקבלו עד כדי הסרת האיומים וההטרדה.

  מתי הכרחי צו למניעת הטרדה מאיימת?

  צו למניעת הטרדה מאיימת הוא הכרחי כאשר אדם אחד מטריד אדם אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו. בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו. עו"ד אלון שליכטר מתמחה בעניינים פליליים וכאן כדי לסייע לכם בסוגיה.

  מה חשוב לזכור בנושא צו למניעת הטרדה מאיימת?

  ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי ומנוסה, כבר בשלבים המוקדמים, יכול לחרוץ גורלות. לכן, אם מצאת כי מאמר זה נוגע לך אל תהסס להתקשר. עורך הדין אלון שליכטר כאן בכדי לעשות את כל מה שצריך ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות כדי להחזיר לך את השקט הנפשי, הביטחון, התקווה וההגנה המשפטית הטובה ביותר.

  צו למניעת הטרדה מאיימת – מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?

  החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 מאפשר לבית המשפט לתת צו שימנע מאדם לעשות מעשים אשר הם בגדר "הטרדה מאיימת". החוק מגדיר הטרדה מאיימת כבילוש מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת; איום לפגוע באדם או במאיים עליו; יצירת קשר עם אדם בעל פה בכתב או בכל אמצעי אחר; פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

  בית המשפט יכול לאסור על אותו אדם ליצור קשר עם המתלונן בכל דרך שהיא, להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, רכבו, ממקום עבודתו או כל מקום בו נוהג בקביעות להימצא בו המתלונן, להטריד את המתלונן בכל דרך שהיא, לשאת או להחזיק בנשק.

  צו ההגנה יכול להינתן לבקשתו של הנפגע, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או תובע משטרתי. דיון ראשוני בבקשה יערך במעמד צד אחד, ובית המשפט יכול להוציא צו מניעת הטרדה מאיימת עד למשך של שבעה ימים אז צריך להתקיים דיון במעמד שני הצדדים. ניתן להאריך את תוקף צו ההרחקה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ומנימוקים מיוחדים שיפורטו ניתן להאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

  גם צו זה יכול להתקבל במעמד צד אחד ובדומה תוך 7 ימים יש לקיים דיון במעמד הצדדים. במסגרת הצו רשאי בית המשפט להגביל את פעולותיו של האדם המטריד, מאיסור על יצירת קשר עם המתלונן, לרכבו, מקום מגוריו, איסור על נשיאת נשק ועוד.